Tuesday, October 5, 2010

Cabaran Bari Pengislaman Ilmu

Kita harus bergerak daripada memaparkan sains yang merupakan “perbuatan Allah s.w.t” (af’alNya, hukum-hukum fizik) kepada kalam Allah s.w.t” (hermeneutik atau tafsir ayat Kauniyah) yang terzahir dalam alam semesta dari persoalan Kosmologi Kuantum kepada Nanobiologi dan pengkuantuman Biologi. Jadi, selama ini bukanlah proses Pengislaman Ilmu itu tidak berkesan, tetapi kurang berkesan sehinggakan impaknya kepada masyarakat Islam, khasnya para ahli sains Islam adalah minimal. Maka kita mesti bermula dari beberapa tokoh yang terdahulu yang memberikan impak yang hebat sebagai titiktolak.

Ini kerana fizik merupakan sebahagian kecil dari metafizik, baik fizik yang dikenali sebagai sains empirik sekarang mahupun fizik teoretik yang menjadi kajian utama ahli fizik teori dalam memahami hakikat alam semesta melalui zarah asas dan daya-daya interaksinya. Melalui fizik konsep yang selari boleh digunakan untuk memahami peristiwa di alam ghaib, alam akhirat dan alam mithal termasuk alam barzakh. Dalam Islam, peristiwa yang akan datang, dalam dunia dan alam yang berbeza yang dipanggil alam akhirat, bahan dan peristiwanya lebih kekal daripada alam ini yang akan hilang sejarahnya melalui proses al-kiyamah.

Walaupun sebahagian daripada konsep selari ini telah dibincangkan oleh Ibnu Arabi melalui hikmah nubuwah para nabi-nabi dan kajian yang hebat dijalankan di seluruh dunia antaranya oleh Hirstentein, Addas, Chockiewiecz, Chittick, Leaman, Schimmel, Izutzu, Beneito dan lain-lain tentang Ibn Arabi saja, maka saya rasa perlu melihat tiga tokoh tadi untuk diterapkan modus operandi pengIslaman ilmu dalam bidang sains terkini khasnya sains teras yang bersifat batasan (frontier). Ini sangat perlu jika kita inginkan Wacana Sains Islam itu menjadi lebih bermakna.

Keempat tokoh yang disebutkan di atas telah pun berjaya membina satu sistem Sains Islam yang berjaya digunakan pada zaman mereka dan telah menggungguli sistem lain seperti yang dibangunkan oleh Ibn Rushd (tidak memasukkan mukjizat dan karomah dalam sistem metafiziknya), kaum Muktazilah (tidak mempercayai alam ghaib) atau Ibnu Sina (tidak mempercayai wujudnya jin Ifrit) atau al-Farabi yang tidak menyentuh langsung hal-hal tentang alam ghaib dalam falsafah mereka.

Sains merupakan satu-satunya cabang ilmu moden yang mengkamirkan ilmu matematik, logik, fizik, kimia dan biologi (dipanggil sains tulen) dan bidang sebelumnya ini dengan ekonomi dan sains sosial (dipanggil sains lembut) yang oleh itu telah dapat menjelaskan fenomena fizikal alam semesta sehingga nilai kebolehramalannya dapat digunapakai untuk membangunkan teknologi moden.

Dalam aspek kegunaan, sains kejuruteraan dan teknologi telah dapat dibangunkan berdasarkan kepada prinsip dan hukum fizik yang telah dikenal pasti. Sebagai contohnya prinsip dalam teori elektromagnet telah dapat dibangunkan untuk membekalkan tenaga elektrik melalui loji janakuasa hidroelektrik dan sistem telekomunikasi jarak jauh termasuk melalui satelit. Teori graviti Newton telah dapat digunakan untuk meramalkan pergerakan planet dan berlakunya gerhana matahari, bulan dan planet dan oleh itu penentuan kalendar yang berdasarkan matahari atau bulan.

Hukum termodinamik banyak digunakan untuk merekacipta loji janakuasa nuklear atau enjin kenderaan dan seterusnya hukum-hukum hidrodinamik banyak digunakan untuk merekacipta kapalterbang jet dan juga kapal laut dan bot laju. Pengkamiran ilmu matematik dengan bidang-bidang lain menjadi semakin rancak dengan penggunaan komputer sebagai alat untuk membuat simulasi berdasarkan teori fizik dan kaedah matematik yang telah dibangunkan untuk tujuan ini. Algoritma yang semakin canggih juga dibangunkan agar kadar pengiraan berkomputer dapat dipercepatkan dan kejituan serta kepersisan pengiraan yang dikehendaki untuk menjamin kualiti hasil rekacipta tercapai.

Ilmu berdasarkan akal (khasnya Sains) tidak merangkum semua ilmu
Ilmu yang berdasarkan akal adalah yang menerangkan fenomena fizikal yang mengikuti hukum yang ditentukan oleh Allah s.w.t yang kita panggil hukum tabii. Contohnya ialah hukum graviti Newton, teori kerelatifan khas dan am Einstein, teori kuantum dan lain-lain teori dalam bidang fizik, kimia dan biologi. Ilmu boleh dibahagikan kepada naqli dan aqli. Ilmu naqli adalah berdasarkan al-Quran dan Sunnah yang oleh itu memerlukan seorang Nabi untuk menyampaikan kepada manusia.

Sebaliknya, ilmu aqli yang berdasarkan kepada akal hanya perlu dibangunkan secara berkelompok melalui institusi pendidikan atau penyelidik. Namun hubungan antara kedua-dua ilmu naqli dan aqli adalah begitu rapat sekali. Ini kerana walaupun ilmu aqli ini banyak digunakan untuk menerangkan fenomena alam dan hukum-hukum tabii, disebalik semua yang fizikal ini terdapat alam ghaib yang lebih luas yang sebenarnya juga memainkan peranan penting dalam alam fizikal. Contohnya ialah peranan malaikat dalam mengatur dan menjalankan tugas agar hukum tabii ini berjalan dengan baik atau jika memerlukan sesuatu mukjizat atau karomah untuk berlaku ( sesuatu yang berlawanan dengan hukum tabii). Tanpa peranan malaikat sudah tentu perkara seperti mukjizat, karomah atau maunah tidak dapat berlaku kerana sistem fizik alam ini harus mengikuti hukum tabii yang sudah tetap dan kekal.

Contoh lain ialah tentang kewujudan alam semesta ini sendiri. Mengikut Teori Deguman Besar ( Big Bang Theory) alam ini bermula dari suatu titik dan seterusnya mengembang seperti belon sehingga kini. Namun hukum fizik tidak dapat menerangkan dari mana tenaga untuk menjana letupan itu berlaku dan seterusnya bagaimana kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang dapat wujud di muka bumi. Malah terdapat satu prinsip yang dipanggil Prinsip Anthropik (Anthropic Principle) yang diyakini oleh ramai ahli sains Barat bahawa alam semesta ini mempunyai banyak pemalar fizik yang mempunyai nilai yang sangat sesuai untuk kewujudan manusia di bumi ini.

Ambil contoh nilai pemalar graviti, g = 9.8 ms-2, jika nilainya tinggi sedikit kita akan merasa sukar untuk bergerak, sebaliknya jika nilainya rendah sedikit kita akan terasa terapung dan mengubah kebolehan untuk mendengar dengan baik disebabkan cecair dalam gegendang telinga kita terapung sedikit atau jarak di antara bumi dan matahari yang secara tepat membolehkan bumi menampung kehidupan berdasarkan fotosintesis dan peredaran haba dengan baik, sebaliknya jika jaraknya terjauh atau terdekat sebanyak 20 km sudah menjadikan perubahan iklim dunia menjadi lebih ganas dan merbahaya untuk kehidupan.

Oleh itu sebenarnya penciptaan alam semesta ini sudah ditentukan oleh Yang Maha Pencipta iaitu Allah s.w.t sendiri agar ia benar-benar sesuai bagi manusia yang dilantikNya sebagai khalifah di muka bumi.

Sains Islam menggabungkan ilmu naqli (wahyu) dengan ilmu naqli
Para ilmuwan Islam pada kurun yang lepas telah membangunkan Sains Islam yang menggabungkan kedua-dua ilmu naqli (yang berdasarkan wahyu) dan ilmu aqli (yang mana sebahagiannya di ambil dari tamadun Yunani, India, China dan Parsi) yang sudahpun diajarkan melalui tradisi setempat seperti di Parsi.
Contohnya ilmu logik atau mantik diambil dari Plato dan Aristotle dan menjadi bahan kajian utama ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Kindi dan Ikhwan As-Safa. Penerapan dan kepelbagaian kaedah pengkamiran ilmu naqli dan aqli ini telah melahirkan aliran-aliran pemikiran yang berbeza contohnya Suhrawardi Maqtul telah membangunkan aliran Hikmah al-Ishraqi dengan mengkamirkan ilmu wahyu dengan ilmu tradisi Parsi dan Ibnu Sina serta pengikutnya membangunkan aliran pemikiran yang dipanggil Masyaiyyun (Peripatetik).
Apabila ilmu Kalam berkembang dengan pesat dan teori atom dibangunkan, hukum sebab-musabab (causality) telah dikaji dengan mendalam sehingga timbul teori Kesempenaan (Occasionalisme) bagi menerangkan fenomena yang berlaku di luar hukum tabii seperti mukjizat dan karomah. Malah bentuk teori Occasionalisme ini yang digunakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku Tahafut Al-Falasifahnya untuk menerangkan hukum sebab-musabab dalam alam semesta terus kepada sebab asal iaitu Allah s.w.t, namun telah memberikan asas penting dalam bidang Mekanik Kuantum iaitu sifat jirim dan jirim itu sendiri terpisah, hanya bersatu apabila pengukuran (pencerapan) dilaksanakan.

Terdapat dua ciri penting sains Islam dalam gagasan ini, pertama ialah penggabungan ilmu wahyu dengan ilmu akal dan logik dan kedua ialah pemurnian ilmu iaitu semua ilmu sebenarnya berasal dari Ilmu Allah s.w.t yang Maha Esa dan Maha Mengetahui. Oleh itu, tidak ada manusia atau tamadun yang berhak untuk mengatakan sesuatu ilmu (termasuk teknologi yang dibangunkan) itu adalah haknya, dalam erti lain ilmu sains dan teknologi adalah untuk kebaikan manusia sejagat.

Di antara akibat yang menarik di antara penggabungan dua bentuk ilmu tadi ialah tiada berlakunya percanggahan dari segi pandangan alam fizikal dan pandangan alam spiritual, etika dan juga moral sebab Islam, melalui ilmu wahyu menekankan aspek spiritual dan moral (akhlak). Seterusnya, kalau dari pandangan sekular (ilmu tanpa wahyu) berlaku pengotakan ilmu (compartmentalised knowledge) melalui gabungan ini ilmu tidak lagi terkotak dalam kategori aqli sahaja dan oleh itu mewakili realiti yang sebenar.

Contohnya berlaku pandangan (atau falsafah) berlawanan di antara realisme dan positivisme dalam bidang Mekanik Kuantum, tetapi jika Mekanik Kuantum mengambil kira worldview Islam maka hanya realisme yang boleh diterima. Malah banyak ahli fizik teori dalam bidang ini percaya bahawa alam semesta mempunyai Independent Realitynya sendiri (kadangkala dipanggil Veiled Reality).

Masa depan ilmu sains dan teknologi
Banyak kajian sains masa kini sudah membuktikan beberapa hukum yang agak semesta (universal) yang merentas pelbagai bidang. Sifat kesemestaan itu menunjukkan satu sifat kesatuan atau tauhid bahawa sebab-musabab yang terakhir adalah dari Yang Maha Pencipta iaitu Allah s.w.t sendiri.

Sebaliknya, dari segi kepelbagaian bidang yang lahir dari sesuatu cabang sains contohnya Nanoteknologi, kita lihat bidang ini memerlukan seseorang penyelidik mengetahui ketiga-tiga bidang fizik, kimia dan mungkin biologi atau sains bahan untuk benar-benar menjadi seorang pakar nanoteknologi yang baik. Para ilmuwan Islam kurun awal telah menunjukkan sifat keseberbolehan (polymath) ini.

Contohnya Ibnu Sina bukan saja merupakan seorang ahli falsafah, ahli Fizik dan ahli Kimia tetapi juga seorang pakar perubatan. Begitu juga dengan Imam Fakhruddin al–Razi yang merupakan bukan saja pentafsir al-Quran (kitabnya Mafatih Al-Ghaib sangat terkenal) tetapi seorang pakar matematik dan fizik serta ahli kalam. Dengan pembangunan sains dan teknologi yang begitu pesat kini dan keperluan pengetahuan merentas pelbagai cabang ilmu termasuk keperluan membuat simulasi komputer, pembangunan sains semakin mencabar dan memerlukan falsafah yang kuat untuk lebih maju disamping melakukan penyelidikan dengan lebih bermoral (khasnya dalam penyelidikan genetik manusia).

Oleh itu, ilmu sains yang juga dikaitkan secara negatif dengan perlumbaan senjata nuklear, pembuangan sisa toksik industri dan pelbagai kemalangan mega amat memerlukan ilmu wahyu sebagai gandingannya untuk terus memberi manafaat kepada manusia sejagat dengan cara dan matlamat yang sepatutnya. Falsafah penggunaan dan pembangunan teknologi serta pengurusan sains perlu menggunakan ilmu wahyu seperti ilmu fiqh dan usuluddin bagi membangunkan ilmu sains yang benar-benar bermanafaat untuk manusia.

Jika sistem ekonomi boleh diIslamkan melalui subsistem perbankan dan sistem pengurusan Islam, saya lihat ilmu sains dan teknologi lebih mudah untuk diIslam memandangkan bahawa pemikiran sekular dan ateistik sudah tidak mampu untuk membawa ilmu sains ke realiti dan soal dasar yang lebih jauh. Ini terbukti demikian dalam bidang kosmologi kuantum yang terpaksa berhadapan dengan persoalan dari mana datangnya tenaga asal untuk menzahirkan ruang dan masa dan bagaimana Letupan Besar boleh berlaku dari suatu kesingularan ruang-masa dan tenaga .

Fizik dan Metafizik
Kajian Fizik adalah satu proses mencerap, mentaakul dan menghuraikan sesuatu fenomena alam fizikal berdasarkan kepada hukum-hukum tabii yang ditemui atau dipostulatkan. Hukum-hukum ini ditulis dalam bentuk persamaan, ketaksamaan atau lain-lain pernyataan matematik dan huraian hukum itu didapatkan berdasarkan selesaian persamaan tersebut. Soal interpretasi hasil selesaian dan wujudnya selesaian yang banyak sering ditimbulkan sebagai salah satu masalah “songsangan” yang inheren dalam sains tabii. Ini menjadi begitu jelas dalam Mekanik Kuantum sehinggakan masalah “interpretasi” yang asalnya hanya dikhasnya bagi selesaian persamaan Schrodinger sekarang ini menjalar kepada masalah “pengukuran” dan masalah “kewujudan pencerap”.

Metafizik pula adalah kajian tentang alam ghaib, fenomenanya yang dicerap di alam nyata ( secara langsung atau tidak) dan kaitannya dengan hukum-hukum tabii alam fizikal. Disebabkan alam ghaib itu lebih luas, lebih tidak diketahui dan sukar diketahui atau kita katakan bahawa alam fizikal (tabii) ini tertanam (embedded) dalam alam ghaib ini dalam topologi yang kita masih tidak ketahui, maka sudah pastinya kajian metafizik menjadi begitu “sukar” mungkin untuk disaintifikkan.

Bagi umat islam jelas bahawa alam ghaib ini menjadi sebahagian daripada rukun keimanan dan oleh itu pandangan alam (worldview) mereka tidak akan lari daripada perspektif metafizik betapa hebatnya penyelidikan fizik atau biologinya. Malah di sebalik setiap penemuan baru sains dan disebalik semua penemuan dan pengetahuan baru kita dapati peroslan yang semakin mendalam timbul—di manakah akhirnya, apakah hukum dan model yang lebih tepat dan menyeluruh, dan siapakah yang merancang dan membuatnya sebegitu rupa?

Kalau dulu cerita tentang ulamak Melayu, Tok Kenali boleh berada dilebih dari satu tempat pada sesuatu masa (1) membuatkan masyarakat merasa begitu pelik, penemuan baru dalam Mekanik Kuantum (2) membuktikan bahawa satu ion beryllium boleh berada dalam dua tempat—paket gelombang terpisah sebanyak 80 nanometer sedangkan saiz ion beryllium itu sendiri bersaiz 0.1 nanometer. Ujikaji lain (dilakukan oleh Alain Aspect di Institut d’Optique, Paris pada tahun 1980an) terhadap apa yang dipanggil sebagai teori lokal objektif menunjukkan bahawa bagi sesuatu ensembel (kumpulan) zarah, sifat keterikatan (entanglement) zarah-zarah boleh menyebabkan sifat individu zarah tidak wujud lagi.

Apa yang menarik ialah jika hasil ini dipadankan dengan masalah jasad dan roh, jelas bahawa sebahagian sifat kita ada dalam roh dan sebahagiannya dalam jasad kita. Kita tidak boleh meletakkan seratus peratus sesuatu sifat “fizikal” semata-mata pada jasad. Ini dapat disahkan dalam banyak pengalaman “spiritual” mereka yang bernasib baik untuk mengalaminya.

Kesemua bidang dan hal yang disebutkankan oleh Muzaffar Iqbal tadi semuanya termaktub dalam bidang Kosmologi Kuantum. Oleh itu penerokaan dalam bidang ini oleh saintis Muslim amat penting dilaksanakan. Pembangunan falsafah atau hikmah baru dalam abad kegemilangan Islam (sekitar zaman Khalifah Abbasiyah) sangat diperlukan sebagai menolak beberapa tren yang dianggap anti-Islam.
Contohnya, aliran Muktazilah menolak kewujudan jin Ifrit, Ibnu Sina menolak kewujudan jin dan al-Farabi tidak memasukkan mahluk ghaib atau fenomena ghaib dalam sistem metafiziknya. Dalam erti lain, alam ghaib tidak dimasukkan dalam sistem metafizik yang merangkumi fizik, hikmah atau falsafah menyebabkan al-Ghazali, Suhrawardi Maqtul dan tokoh-tokoh lain memasukkannya untuk membangunkan sistem metafizik yang sesuai dengan al-Quran dan hadith.

Cabarannya sekarang (zaman moden ini) ialah membangunkan satu korpus ilmu yang membangunkan fizik dan metafizik sekaligus dalam kerangka wacana yang menggabungkan pandangan al-Ghazali, Suhrawardi Maqtul, AynQudat Hamadani, Ibn Arabi dan lain-lain arif-billah. Kita lihat misalannya konsep bayang-bayang dan konsep “celupan Allah” (sibgatullah) yang ada di dalam al-Quran dan pandangan kebanyakan ahli Sufi bahawa alam ini (termasuk diri kita) merupakan cerminan karya Maha Pencipta.

Shihabudin Yahya Suhrawardi melalui tulisannya dalam Hikmat al Ishraq, al Talwihat, al Muqawamat dan al Mashari wal mutaharat telah menggariskan kaedah falsafah terhadap kedua-dua kajian fizik dan metafizik. Kajian fizik dan fenomena alam dibahagikan dibawah “metafizik am” ( metaphysica generalis) sedangkan perkara metafizik seperti huraian tentang mimpi benar, kebolehan untuk meramal dan lain-lain hal yang melawan adat (khawariqul adah) diletakkan di bawah metafizik khas (metaphysica specialis). Secara amnya beliau menyarankan keunggulan mod pengalaman sendiri sebagai epistemologi yang utama selain daripada memberi impak dalam bidang semantik (ilm dalalat al-alfaz), modaliti beriterasi (iterated modalities) dan teori kategori.

Hakikat penciptaan alam semesta dan manusia
Kitab suci Al-Quran yang tertulis di dalamnya firman Allah s.w.t dipanggil Qur’an tadwini , sedangkan alam semesta yang terbentang luas ini dipanggil Qur’an taqwini. Tulisan di dalam al-Qur’an dipanggil ayat yang bererti tanda atau simbol. Melalui al-Qur’an Allah s.w.t memperlihatkan tanda-tanda kewujudanNya, kekuasaanNya dan kesempurnaanNya. Tanda-tanda ini diterjemah sebagai wujud dengan af’al tertentu di cakrawala (alam kabir) dan dalam diri manusia ( alam saghir). Keserupaan di antara kedua alam ini digambarkan melalui istilah-istilah lahiriah (kosmologis) dan batiniah (ontologis). Kewujudan Allah s.w.t sebagai Maha Pencipta dan peranan alam semesta yang diciptakannya dan seterusnya peranan manusia sebagai hambaNya telah dinyatakan oleh Mahmud Shabistari (6).

Saya ingin mengakhiri perbincangan di atas dengan kata-kata hikmah dari tulisan Sachiko Murata (10) di bawah perbincnagan, Mikrokosmos lwn Makrokosmos.

”Mikrokosmos adalah individu manusia. Segala sesuatu dalam makrokosmos tercermin di dalam mikrokosmos . Kedua-duanya iaitu mikrokosmos dan makrokosmos mewujudkan Metakosmos – inilah Prinsip Kesetaraan ( Correspondence Principle). Tujuan pencari kebenaran adalah menyatukan ketiga-tiga realiti ini “ membuat mereka menjadi satu “ iaitu tauhid. Jika makrokosmos adalah dunia “ di luar sana” , mikrokosmos adalah dunia “ di sini”. Para ahli kosmologi Muslim melihat acuan pada ketiga realiti itu dan mengkamirkan ketiganya dalam ayat al Quran ( surah 41 ayat 53):Akan Kami perlihatkan kepada mereka dalil-dalil kebenaran Kami di segenap penjuru alam dan pada diri mereka sendiri , sehingga jelas bagi mereka bahawa yang Kami wahyukan itu adalah benar.
Realiti yang relatif dari tanda-tanda dalam makrokosmos dan mikrokosmos itu menunjukkan satu realiti Mutlak dari yang Nyata, iaitu Metakosmos. Ketika seseorang pencari bersungguh-sungguh menyedari bahawa “ Tidak ada sesuatu yang nyata melainkan Yang Nyata “ bererti dia telah mencapai tauhid.”,

Sumber : Ummahonline.com

No comments:

Post a Comment

Jemputan Program Latihan

Bagi Tuan/Puan yang berminat untuk menjemput saudara Amar Mahmood ke program atau sebarang aktiviti latihan bagi Organisasi dan kumpulan tertentu, Tuan/Puan boleh menghubungi nombor berikut : 012-6990793 atau email terus ke email beliau : amar_sukses@yahoo.com

Sekian, Terima Kasih
Admin